My First Portfolio

หลังจากศึกษามานาน วันที่ Aug23-2013 ก็ได้ฤกษ์ลงสนามจริงซักที ขอเริ่มต้นจาก กองทุนก่อนนะ

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) กองทุนชนิดนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการปันผลด้วย ความเสี่ยง 6/8

BKD (กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล)
KFSDIV (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล)
KTSE (กองทุนเปิดกรุงไทยซีเล็คทีฟอิควิตี้ฟันด์)
SCBDV (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>