กองทุนตราสารตลาดเงิน (Money Market Fund)

กองทุนพักเงินไว้ที่กองทุนตราสารตลาดเงิน (Money Market Fund) เน้นการลงทุนที่ตลาดเงินฝากเป็นหลักทำให้ความเสี่ยงสำหรับกองทุนนี้ต่ำมาก อยู่ที่ 1/8-3/8 ซึ่งกองทุนนี้อาจจะใช้เพื่อ “รอจังหวะลงทุนในช่วงภาวะผันผวน ถ้าลงทุนกับกองทุนตราสารทุน ช่วงที่set ผันผอนก็ทำการสับเปลี่ยนมาไว้ที่กองทุนนี้ หลังจาก set อยู่ในช่วงที่ดี ก็สับเปลี่ยนไปเป็นกองทุนตราสารทุนเหมือนเดิม

ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรจะมีคู่กับกองทุนตลาดทุนของบลจ นั้นๆ

B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

KTSS : กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์

KFCASHPLUS : กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส

KTSS : กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>